Jaarrekening

Een complete jaarrekening vanaf € 200,-? Het kan! Lees hieronder de modules die toegevoegd zijn in onze standaard jaarrekening.

Download hier een voorbeeld jaarrekening

Jaarrekening

Een goed en betrouwbaar jaarrapport is essentieel voor het aansturen en leiden van uw onderneming. Niet voor iedereen is een jaarrapport verplicht. Bij het aanvragen van bijvoorbeeld een hypothecaire lening wordt er echter wel een jaarrapport gevraagd. Ook is het aan te bevelen om hierdoor een financiele inkijk in de onderneming te hebben.

Door onze efficiente manier van werken kunnen wij snel en tegen een scherp tarief uw jaarrekening verzorgen.

Onze jaarrekeningen bestaan uit de volgende modules:

- Algemene informatie: dit bestaat uit een inhoudsopgave en voorwoord. In het voorwoord wordt in het kort beschreven wat de winst en de vorming van het eigen vermogen is in het boekjaar. Ook enige algemene informatie over de aangifte inkomstenbelasting wordt hierin meegedeeld. Optioneel zijn de bijzonderheden die opvallen in de jaarrekening. Deze worden door ons zelf ingevoerd indien nodig. Eventueel aan toe te voegen is het kopje Bedrijfsinformatie. Deze kan op verzoek toegevoegd worden en bevat enige informatie over het bedrijf (bijv. het ontstaan, doel en eventuele missie en dergelijke)

- Balans: de activa en passiva van de onderneming wordt hier gepresenteerd. Dit houdt in dat de inventaris, vorderingen, liquide middelen, schulden en eigen vermogen hier naar boven komen. Uit dit overzicht kun je opmaken (samen met de Winst en Verliesrekening) of de onderneming financieel gezond is en rendeert.

- Winst en verlies rekening: de winst en verliesrekening geeft aan wat de winst/verlies van het afgelopen boekjaar is geweest. Er is ook een vergelijking met vorig boekjaar (indien aanwezig). Naast de omzet kan men zien wat de inkopen (gerelateerd aan de omzet) zijn geweest en de overige kosten (zoals aanschaf kantoorartikelen, kosten auto's enz.)

- Analyse van het resultaat: in dit overzicht wordt op een overzichtelijke manier duidelijk gemaakt waar de verschillen tussen het huidige en vorige boekjaar liggen. De gunstige en ongunstige beinvloeding van het resultaat wordt op een overzichtelijke manier afzonderlijk van elkaar geanalyseerd.

Specificaties Winst/Verlies en balans: de specificaties van de winst/verliesrekening en de balans (bezittingen/vorderingen/schulden/eigen vermogen) worden in dit deel gepresenteerd. Zo is bijvoorbeeld te zien hoe het eigen vermogen is opgebouwd, waar de schulden uit bestaan en hoe de vorderingen tot stand komen. Deze specificaties zijn vooral handig om wat dieper op bepaalde posten in de jaarrekening in te gaan.

Werkkapitaal: het werkkapitaal is eenvoudig gezegd een optelsom van de bank/kas rekeningen en de vorderingen waar vervolgens de kortlopende schulden (zoals crediteuren) vanaf worden getrokken. Deze wordt in onze jaarrekening op een zorgvuldige en overzichtelijke manier gepresenteerd.

Activastaat: de activastaat geeft aan (indien aanwezig) welke activa (investeringen zoals een auto, computer etc.) op de balans staan als bezittingen. Hierin wordt ook aangegeven wat inmiddels is afgeschreven en wat de afschrijving is van het huidige boekjaar.

Suppletie omzetbelasting (BTW): indien van toepassing wordt er over het boekjaar een correctie op de BTW ingediend, als er bijvoorbeeld te veel of juist te weinig BTW is afgedragen. In dit overzicht wordt op een eenvoudige manier gepresenteerd uit welke posten de BTW bestaat. Ook wordt bepaald wat het BTW privegebruik van de ondernemer is wat ook meegenomen wordt in de BTW aangifte.

Kengetallen: dit is voor de ondernemer wellicht het lastigste overzicht. Dit zijn de kengetallen gebaseerd op de cijfers van de jaarrekening. Voor een uitgebreidere uitleg hierover kan ik u geheel vrijblijvend onze 'Kengetallen-wijzer' toesturen waarin per kengetal op een eenvoudige manier wordt uitgelegd hoe dit is opgebouwd en wat men hieruit kan 'lezen'.

Reëel kasstroomoverzicht: omdat een regulier cash-flow overzicht vaak niet aan de verwachtingen van de ondernemer voldoet hebben wij hiervoor een 'leesbaar' overzicht gemaakt. Hierin kan men eenvoudigweg zien waar het geld in de onderneming naar toe is gestroomd. Dit wordt gebaseerd op de lopende rekening. (zie in de plaatjes hiernaast voor een voorbeeld)

 

Download hier een voorbeeld jaarrapport